Organisatiestructuur

Dianet is een privaatrechtelijke stichting en behoort als zelfstandig dialysecentrum tot de categorale ziekenhuizen. De statutaire hoofdvestiging bevindt zich in Utrecht. Dianet bestaat uit twee dialysecentra in Utrecht (Lunetten en Diakonessenhuis) en in Amsterdam (2 afdelingen in het AMC). Thuishemodialyse vindt plaats in vrijwel heel Nederland.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk en beslissingsbevoegd.  
Bestuurder: Mw. drs. J. W. (Wendela) Hingst.

Resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE)

Dianet telt twee resultaat verantwoordelijke eenheden: Oost (Utrecht inclusief thuishemodialyse) en West (Amsterdam). 
Het primaire proces is leidend binnen de RVE’s. Aan het hoofd van elke RVE staat een medisch directeur, die samen met een zorgmanager de eenheid aanstuurt. De medisch directeur is primair aanspreekpunt voor de medisch inhoudelijke zorg. De zorgmanager is verantwoordelijk voor de zorgprocessen. De RVE wordt ondersteund door een afdeling Service & Support.

Directieteam

Het directieteam is een adviserend orgaan voor de Raad van Bestuur, het beleidsbepalend orgaan van de organisatie. Het directieteam bestaat uit de twee medisch directeuren van de RVE's en een directeur bedrijfsvoering. Voorzitter van het directieteam is de bestuurder.

Teams en afdelingen

De organisatie kent diverse afdelingen: maatschappelijk werk, diëtetiek, zorgondersteuning, technische dienst, logistiek, voeding, facilitaire zaken. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een secretariaat, Relatiemanagement en Communicatie.
In het PDF-pictogramorganogram staat de schematische weergave van de organisatie.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is de zelfstandige vertegenwoordiging van de medewerkers en voert overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur over het goed functioneren van de organisatie.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van Dianet. Zij toetst de beleidsvoornemens van de organisatie vanuit het patiëntenperspectief en heeft een adviserende rol. In de raad hebben patiënten van Dianet zitting.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de organisatie.
De raad bestaat uit:

 • De heer drs. R. Schmidt: voorzitter
  Lid Raad van Bestuur Cordaan
 • Mevrouw E.J.C. Bongers MBA: vice voorzitter
  Voorzitter van de Raad van Bestuur van Bevolkingsonderzoek Midden-West
 • Mevrouw drs. A.H. (Artine) de Jong
  Praktijkhoudend huisarts huisartsenpraktijk Geurts en De jonge
 • De heer drs. R.N (Nur) Nurmohamed RA
  Interimmanager Nur Management Consultancy